BOLAG, BANKKONTON, VISUM ETC.

Bästa Jurisdiktionerna

I vår mening är Hongkong en av de bästa jurisdiktionerna för bolagsetablering. Hongkong har låg bolagsskatt och i många fall kan vinsten var helt skattefri, samtidigt har jurisdiktionen gott rykte och anses generellt sett inte vara ett skatteparadis. Hongkong är mer reglerat än ”rena” skatteparadis. De har bolagsskatt och kräver löpande bokföring och bokslut. Även om detta krav av vissa kan uppfattas som en börda, speciellt i jämförelse med andra mindre reglerade skatteparadis, så bidrar det till Hongkongs goda rykte och gör det betydligt enklare att öppna ett företagskonto. Vi ombesörjer vanligtvis bokföring och bokslut om inte annat instruerats av kunden. I praktiken kan ett Hongkong-bolag öppna ett bankkonto var som helst i världen, medan ”rena” offshorebolag från jurisdiktioner utan bokslutskrav kommer finna sig begränsade till ett fåtal banker.

Förutom Hongkong kan även Singapore vara ett bra alternativ. Både Hongkong och Singapore är gynnsamma när det gäller privat beskattning. För att aktieägare skall kunna ansöka om visum, krävs emellertid en solid affärsplan, relevant erfarenhet, bevis på tillräckligt kapital och investeringar i ett lokalt kontor med lokal personal. Vi kan hjälpa till med hela bolagsregistreringen och visumansökan, oavsett om det gäller Hongkong eller Singapore. Men om du söker ett enklare och snabbare sätt att erhålla ett visum i en skattevänlig jurisdiktion, kan Dubai – UAE vara ett alternativ.

Vanligtvis ger en registrering av ett frizonsbolag i Dubai – UAE, rätt till att ansöka om 2-3 visum för bolagets anställda, beroende på vilken frizon du väljer. Hyr du ett större kontor från frizonen ger det dig vanligtvis rätt till fler visum.

Nedan listar vi några sätt att använda ett internationellt bolag på.

 

Internationella Tradingbolag

Internationell trading kan ske genom köp av varor från lågkostnadsländer som Kina, Indien, Thailand och därefter försäljning av varorna till höginkomsttagarländer som USA, Europa, Australien, där själva tradingen sköts från ett tredje land. Varorna köps in av tradingbolaget och skickas direkt från tillverkningslandet till försäljningslandet. Om varorna köps in och skickas från Asien, så är troligtvis Hong Kong ett lämpligt alternativ. Men det finns ingenting som hindrar er från att lägga bolaget i en annan jurisdiktion.

Det går att öka vinsterna signifikant, genom att bilda ett tradingbolag som sköter inköpandet/transporten/försäljningen av varorna.

Merparten av vinsten/erna stannar då i det nya skattefria tradingbolaget, som annars skulle gå förlorade i skatt till myndigheter.


Professionella konsultföretag

Många individer involverade i tillhandhållandet av konsulttjänster inom finans, olja/offshore, bygg/konstruktion, ingenjörskonst, flyg, data/IT, reklam, fil och underhållning skulle kunna göra stora skattebesparingar genom att sätta upp en offshorestruktur. Individerna kan vara anställda av sitt egna lågskattebolag och låta överskottet ackumuleras i bolaget. Genom korrekt skatteplanering, är det möjligt att minska den privata inkomstskatten.

Genom korrekt skatteplanering, är det möjligt att minska den privata inkomstskatten.


Investerings-/Holdingbolag

Både förmögna människor och stora koncerner använder offshorebolag för att äga tillgångar skatteffektivt och diskret. Det kan vara i form av kontanter, som förräntar sig skattefritt, aktier eller fonder där man tar del av skattefria utdelningar och reavinster och/eller fastigheter där man tar del av skattefria reavinster.

Som vi har nämnt tidigare, så kan ett av huvudskälen till att gå offshore, att ägare vill skyddas sekretess. Ett annat skäl är arvsskatt (Detta påverkar dock inte svenskar direkt då arvsskatten numer är borttagen, men vem säger att den inte kommer tillbaka?) .

I allmänhet så kan alla ovannämnda jurisdiktioner användas för det här ändamålet. Men för ägande av bolag inom EU, rekommenderar vi Cypern.


EU-Holdingbolag

Som nämndes ovan, så gillar vi speciellt Hongkong, Singapore och Dubai för registrering av offshore-bolag. De här jurisdiktionerna är väl lämpade för E-handel, konsulttjänster, trading, ägande och investeringar.  Men om du behöver ett holdingbolag för dotterbolag inom EU, så är det vanligtvis mer fördelaktigt att registrera holdingbolaget inom EU, t.ex. Cypern. EU-länder har vanligtvis straffskatter/källskatter på utdelningar som går till holdingbolag utanför EU. Men tack vare att Cypern är en del av EU, så kan ingen källskatt tas ut på utdelningar som betalas ut till ett holdingbolag på Cypern. Då Cypern är en del av EU, faller vanligtvis inte Cypernbolag under de CFC-regler som normalt tillämpas på EU-medborgare. Detta är två anledningar som gör Cypernbolag lämpade för internationell skatteplanering.

Dessa två anledningar gäller även för Malta-bolag. Men i vår mening är Cypern-bolag bättre lämpat i en holdinstruktur. Ett Malta-bolag kan vara intressant som driftsbolag då den effektiva bolagsskatten endast är runt 5%, i jämförelse med Cyperns 12.5%. Det är också värt att notera att 12.5% bolagsskatt på Cypern, kan i realiteten bli mycket lägre, tack vare frikostiga avdragsregler. Om man sätter upp ett driftsbolag på Malta kan detta ägas av ett Cypernbolag.